maanantai 11. syyskuuta 2017

Vanhempainfoorumi 11.9. 2017

Tervetuloa vanhempainfoorumiin 11.9. klo 18

Paikka: Koulun ruokala

Käsittelemme seuraavia aiheita:

Wäinö Aaltosen koulun lukuvuosisuunnitelma

Huoltajien odotukset ja toiveet kodin ja koulun yhteistyön suhteen

keskiviikko 21. joulukuuta 2016

Vanhempainfoorumi 9.1.2017

Tervetuloa Wäiskin uuden vanhempainfoorumin ensimmäiseen kokoontumiseen maanantaina 9.1.2017 klo 18!


Paikka: Koulun ruokala.


Aiheena: Koulun uusi opetussuunnitelma vanhempien näkökulmasta sekä Wäiskin koulukuvauspolitiikka jatkossa.

maanantai 21. syyskuuta 2015

Vanhempainfoorumi 5.10. ja arviointi

Syksyn ensimmäinen vanhempainfoorumi 5.10. pohti pienellä mutta tasokkaalla joukolla arviointia
perusopetuksessa nyt ja uudessa 2016 opetussuunnitelmassa.

Luokanopettajat Minna Rihko ja Mikael Nylund alustivat uuden OPS:n tuomista muutoksista, jonka jälkeen keskusteltiin arvioinnin lähtökohdista, sisällöistä ja tavoitteista.

Laaja-alaisen osaamisen periaatteita sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia esiteltiin vanhemmille.Vanhemmat toivat esille ainakin seuraavia näkemyksiä arvioinnista:

Arvioinnin pitää olla yksilöllistä ja lähteä oppilaan omista tavoitteista

Sekä sanallista että numeerista arviointia tarvitaan

Oppilaiden kilpailuasennetta ei aina voi pitää kielteisenä, kunhan kilpailu lähtee oppilaan omista tavoitteista.

Sanallinen arviointi voisi olla pääosassa ainakin luokilla 1- 4.

Monipuolinen arviointi on tärkeää. Voisi koostua esimerkiksi seuraavista elementeistä:

Portfolio, projektityö/näyttö, esitys, perinteinen koe...

tiistai 27. tammikuuta 2015

Vanhempainfoorumi 9.2. klo 18

Vanhempainfoorumissa keskusteltiin 11 vanhemman ja rehtorin sekä vararehtori Leif Grönroosin ja erityisopettaja Marja Toivon kanssa vanhempien kokemuksista ja toiveista kodin ja koulun yhteistyössä.

Kokoontuminen liittyy uuden opetussuunnitelman laatimiseen ja vanhempien osallisuutta pitää uudessa 2016 voimaan tulevassa OPS:ssa lisätä ja selkiyttää.

Toimimme ideariihenä ja tässä kirjauksia yhteisistä ajatuksistamme:


"yhteistyössä koti ja koulu tukevat toinen toisiaan"

-          "koulu voisi yhdistää kodit tiiviimpään yhteistyöhön"

-         " yhteistyön pitäisi olla ”arkipäiväistä” ja matalan kynnyksen periaatteella toimivaa"

-         " yhteiset normit opettajille esim. yhteydenpidosta."

-       " vanhempien vuosikelloa ( säännöllisesti toistuvat tapahtumat ja ajat) toivotaan."

-          "yhteistä tekemistä / toiminnallinen koulupäivä."

-          "vanhemmat luottavat kouluun ja siihen, että tulokset voidaan saavuttaa monella tavalla."

-         " vanhempien ammattivierailut."

-          "vanhemmat tulevat kertomaan esim. kalastusharrastuksesta tai vieheiden tekemisestä."

-           "vanhemmat toimivat aloitteentekijöinä siitä millaista yhteistyötä toivotaan."

-          "luokkakohtaisesti pohditaan millaiset resurssit on käytössä eli voimavarojen jakaminen."

-          "keskustellaan auki sekä vanhempien, että opettajien toiveet yhteistyöstä lukuvuoden alussa (yhteinen luokkakohtaiset vanhempainillat)"

-          "opettajien toivotaan ilmoittavan huoltajille pidemmistä virkavapauksista."

-          "yhteisiä pelisääntöjä toivotaan opettajille esim. Wilma-merkintöihin."

-         " keskustellaan auki Wilma-merkintöjen taustat."


keskiviikko 29. lokakuuta 2014

5.11. Vanhempainfoorumissa uuden OPS:n arvopohjaa

Keskiviikkona 5.11. oli koulumme ruokalassa vanhempainfoorumin kokoontuminen, jossa pohdittiin yhdessä tulevan 2016 opetussuunnitelman keskeisiä käsitteitä ja arvopohjaa.

Tilaisuuden isännöivät tällä kertaa luokanopettaja Minna Rihko sekä erityisopettaja Leena Kytöhonka.http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset


Paikalla olleet vanhemmat nostivat keskeisimmiksi käsitteiksi seuraavat:

1. Itsetunto
2. Yhdenvertaisuus
3. Hyvät käytöstavat
4. Tasa-arvo
5. Vastuullisuus
6. Turvallisuus
7. Oppimaan oppiminen
8. Lapsen etu
9. Vastuullisuus

Lisäksi tärkeänä pidettiin:

1. Arjen taidot ja itsestä huolehtiminen
2. Erilaiset oppimisympäristöt
3. Kestävään kehitykseen kasvattaminen
4. Toiminnallisuus
5. Rohkeus puolustaa hyvää
6. TVT kansalaistaitona
7. Oppiainerajat ylittävä osaaminen


Alla lisäksi Wäiskin henkilökunnan esiin nostamia arvoja ja käsitteitä VESO-päivässä 8.10.2014
Punaisella useampia mainintoja saaneet:

Luova ajattelu
Turvallisuus
Tiedot ja taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä
Yksityisyyden suoja
Oppiainerajat ylittävä osaaminen
Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Eriyttäminen
Oppimaan oppiminen
Elinikäinen oppiminen 
Sosiaalinen pääoma
Ongelmalähtöinen oppiminen
Riittävä tuki
Osallisuus vs asiantuntijuus
Osallisuus
Hyvät käytöstavat
Lapsen etu
Inkluusio
(Myönteinen)Vuorovaikutus
Itseohjautuvuus
TVT kanslaistaitona
Toimintakulttuuri
Rohkeus puolustaa hyvää
Empatia
Aktiivinen toimija
Toiminnallisuus
Tasa-arvo
Yhdenvertaisuus
Monilukutaito
Kulttuurinen itsetuntemus
Itsetunto
Monilukutaito
Vastuullisuus
Itsesäätely
Ekososiaalinen sivistys
Arjen taidot
Kestävään kehitykseen kasvattaminen
Lähdekriittisyys
Elämyksellisyys
Kriittinen ajattelu
Oppimisympäristöt
Monikielisyyssunnuntai 28. syyskuuta 2014

Uudet opetussuunnitelmat vaativat vanhempien näkemyksiä

Kaikissa peruskouluissa ollaan rakentamassa uusia opetussuunnitelmia niin, että ne tulevat käyttöön 1.8.2016.

Keväällä Wäiskin vanhempainfoorumi otti kantaa koulumme uusiin järjestyssääntöihin ja 8.9. foorumissa niitä täsmennettiin kännyköiden välituntikäytön osalta. Uudet säännöt ovat toimineet hyvin ja välitunneilla on näkynyt aikaisempaa enemmän liikunnallista ilmettä.

Koulut uudistivat viime keväänä myös oppilaan tukea koskevat osat opetussuunnitelmissa. OPS-uudistus eteneekin "paloina" kohti vuotta 2016ja valmista tekstiä syntyy siis parin vuoden aikana.

Nyt syksyllä 2014 koulun henkilöstö pohtii VESO-päivässään oppimiskäsityksiä ja arvoja sekä koulun toimintakulttuuria.

Syksyn aikana tullaan järjestämään seuraava vanhempainfoorumi, jossa vanhemmat pääsevät ottamaan kantaa samoihin asioihin kuin henkilöstökin.

Jos aihe kiinnostaa, voit vilkaista jo ennakkoon:

http://www.oph.fi/OPS2016

Koulun henkilöstö pohtii seuraavaksi VESO-iltapäivässä 8.10. oppimiskäsityksiä ja tavoitteita perusopetuksen taustalla. Nämä teemat tuodaan vanhempainfoorumin pohdittavaksi vielä loppusyksyn aikana.tiistai 16. syyskuuta 2014

Lukuvuoden 2014 -2015 ensimmäinen foorumi kokoontui 8.9.

Vanhempainfoorumi kokoontui rehtorin kutsusta 8.9. Wäiskin ruokalassa.
Paikalla oli noin puolet foorumin 30:stä jäsenestä.

Kiitos paikalle ehtineille!

Kokoontumisessa oli aiheena kaksi asiaa: Lukuvuoden 2014 - 2016 työsuunnitelma, johon haluttiin vanhempien näkemys mahdollisia muutoksia ajatellen sekä toisena asiana kännykkäpolitiikka välitunneilla.

Rehtori esitteli työsuunnitelman, johon ei tehty muutoksia.

Kännykän käyttö välitunneilla sen sijaan sai aikaan keskustelua. Kaikki läsnä olevat kannattivat rehtorin ehdotusta, jossa koulu rajoittaa kännykän käyttöä koulussa siten, että välituntien aikana tapahtuva pelaaminen lopetetaan. Uudesta käytännöstä on informoitu sekä oppilaita että huoltajia.

Kiitos kaikille näkemyksensä esittäneille.

Wäiskin vanhempien puheenjohtaja Sari Itkonen pyrki aktivoimaan läsnä olleita huoltajia mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan. Sari kertoi vanhempainyhdistyksen saaneen uusia aktiiveja ja kertoi vanhempainyhdistyksen toiminnan jatkumisesta myös alkaneena lukuvuonna.